• si-foto-2015.jpg
  • si-foto-2016.jpg
  • si-foto2-2015.jpg
  • si-foto2-2016.jpg
  • si-foto3-2016.jpg

1.ročník - 2014

5.ročník - 2018

9. ročník - 2022

2.ročník - 2015

6.ročník - 2019

10. ročník - 2023

3.ročník - 2016

7.ročník - 2020

4.ročník - 2017

8.ročník - 2021

Projekt 9 - Smart Metering

Cieľom tohto projektu  je znázorniť úsporu el. energie dodávateľom elektriny a možnosti lepšie poznať deje v distribučnej sústave. Pod pojmom Smart Metering rozumieme meranie spotreby elektrickej energie. Takýto systém umožňuje diaľkový odpočet spotreby elektriny aj posielanie informácií a povelov do elektromerov. Elektromery sa odčítavajú raz ročne a to sa asi neoplatí. Stručne môžeme povedať, že zavádzanie veľkého počtu distribuovaných zdrojov energie  vyžadujú meranie podstatne častejšie a okrem samotnej spotreby aj ďalšie veličiny, ktoré slúžia na vyhodnotenie kvality elektriny a efektívnosti jej výroby, prenosu a spotreby. Najjednoduchší spôsob, ako ušetriť na elektrine, je vypnúť všetky spotrebiče čo má ale nulovú efektivitu. Ako vždy, najlepšia je stratégia win-win, keď získajú obe strany. A na to nestačí len merať, namerané údaje treba šikovne využiť na riadenie siete, napr. vypínanie/zapínanie zdrojov a spotrebičov a informovanie zákazníkov o spôsobe šetrenia, napr. o aktuálnej cene elektriny.

Aktuálne aktivity zastrešené pojmom Smart Metering teda môžeme chápať ako prirodzené rozšírenie existujúceho stavu. Na druhej strane distribučné spoločnosti takto získajú veľké množstvo síce malých hodnôt, ale v súhrne to aj im poskytne užitočné informácie s ohľadom na efektívnejšie riadenie a vyššiu spoľahlivosť ich distribučnej sústavy.

Druhá „samozrejmosť“, ktorú si treba uvedomiť, je, že zariadenia na diaľkový odpočet potrebujú elektrické napájanie a niekedy na komunikáciu používajú aj existujúce elektrické vedenia. Posledný, hoci možno najdôležitejší dôvod, prečo sa venujeme tejto problematike, je nedostatočné uvedomenie si významu častejšieho merania spotreby elektriny.

Čítať ďalej...

Projekt 10 - Aerodynamické autíčko na ľudský pohon

Predmetom tejto práce je návrh aerodynamického autíčka na ľudský pohon, ktoré má jednoduchú konštrukciu, maximálne množstvo normalizovaných komponentov a minimálne množstvo nenormalizovaných súčiastok vyrobiteľných v školských dielňach. Ďalšími dôležitými požiadavkami je bezpečnosť a spoľahlivosť autíčka, nenáročná údržba, montáž a demontáž jednotlivých komponentov. Značná pozornosť je venovaná dizajnu autíčka, ktoré je určené pre jednu osobu.

Najdôležitejšie však je vytvoriť návrh jednomiestneho aerodynamického autíčka na ľudský pohon schopný reálnej prevádzky.

Riešenie úlohy je rozdelené do troch častí:

  • návrh a konštrukčné spracovanie rámu a riadenia;
  • návrh a konštrukčné spracovanie pohonu;
  • dizajn karosérie a sedadla jazdca;

Čítať ďalej...

Projekt 11 - Hydro-pneumatické pruženie automobilu

Tému hydro-pneumatické pruženie automobilov, som si vybral na základe môjho záujmu o danú problematiku. Táto práca pomôže žiakom lepšie pochopiť princíp a samotnú funkčnosť hydro-pneumatického pruženia v automobiloch. Cieľom mojej práce je vysvetliť a objasniť princíp fungovania hydro-pneumatického pruženia. Pomocou teoretickej časti sa snažím vysvetliť princíp jednotlivých systémov Hydractive, ich výhody a nevýhody a ich konštrukčné riešenie. Pomocou modelu chcem ukázať jeho hlavné časti, a ako daný systém prakticky funguje. Hlavným zdrojom informácií bol pre mňa internet, odborné publikácie a servisné manuály značky Citroen a články na francúzskych fórach, zaoberajúcich sa problematikou pruženia. V práci sa stručne venujem rôznym typom pruženia automobilu a bližšie sa venujem hydro-pneumatickému pruženiu a jeho systémom.

Čítať ďalej...

Projekt 12 - Vplyv spaľovania zmesi na požadované parametre motora

Cieľom mojej práce je vysvetliť princíp preplňovania. V mojej práci som sa hlavne zameral na preplňovanie turbodúchadlom. Pomenovať jednotlivé časti turbodúchadla a uviesť ich princíp činnosti. Poukázať na výhody a nevýhody preplňovania turbodúchadlom. Preplňovanie, ako tému mojej práce som si vybral, pretože ma vždy zaujímala činnosť a princíp fungovania turbodúchadla.  K teoretickej časti som pripravil aj model turba s variabilnou geometriou rozvádzacích lopatiek.

Čítať ďalej...

© 2024 Súťaž: Strojár - Inovátor
Back to Top